Databeskyttelse og cookies

Det foreliggende charter (herefter ”charteret”) har til formål at informere brugerne (herefter hver især ”brugeren” og samlet ”brugerne”) af internetwebstedet http://m.dk.choozen.com herefter ”webstedet”) om de foranstaltninger, der er sat i værk for:

 

1) at indsamle personoplysninger i henhold til lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om IT, akter og frihedsrettigheder i den aktuelle version (herefter ”Lov om IT og frihedsrettigheder”) samt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (den generelle forordning om databeskyttelse),


 

(2) efterse og opbevare de oplysninger om brugernes navigation på webstedet, der kan registreres i "cookie" -filer (i det følgende benævnt "cookies").

 

Den ansvarlige for indsamlingen af personoplysninger er LeGuide.com, som er et forenklet aktieselskab, der er registreret i handels- og selskabsregisteret i Paris under nummer 425 085 875 og har hjemsted nr. 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris – Frankrig (i det følgende benævnt ”udgiveren”).

 

Charteret kan til enhver tid ændres af udgiveren, navnlig med henblik på at efterkomme ændringer i lovgivningen, domspraksis eller redaktionelle eller tekniske ændringer. Brugeren bør før hver brug af webstedet efterse den seneste version af chartret.


 

Den nationale tilsynsmyndighed, der er kompetent med hensyn til den grænseoverskridende behandling af personoplysninger, som udgiveren foretager, er Commission Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Frankrig. 


 

I. DATABESKYTTELSE

 

Når brugeren benytter webstedet, vil der med administrative og forretningsmæssige formål kunne indsamles og behandles data i forbindelse med, at der gives mulighed for at besøge webstedets tjenester (herefter ”tjenesterne”).

 

 

1) HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

 

   1. Brugerkontodata: betyder de oplysninger, som brugeren afgiver i forbindelse med oprettelsen af en konto ved at udfylde registreringsformularen.

 

   1. Data offentliggjort af brugeren: betyder alle de oplysninger, som brugeren frivilligt viser på webstedet, f.eks. brugerens kommentarer på blogs og fora, fotos, diskussioner på fora samt kontoens profil. Kun de data, som den registrerede bruger udtrykkeligt har erklæret for offentligt tilgængelige, kan offentliggøres på denne måde ved at aktivere online-mekanismen med titlen "Oplysninger, der kan udbredes" (i det følgende benævnt "offentlige data").


 

   1. Data relateret til at browse: betyder de data, som udgiveren ind samler i forbindelse med brugerens benyttelse af browser på webstedet, f.eks. dato, tidspunktet for forbindelsen og/eller benyttelsen af browser, browserens type, browserens sprog, dens IP-adresse.


 

Alle disse data vil i det følgende kollektivt blive omtalt som "data".

 

2) HVORFOR INDSAMLER UDGIVEREN BRUGERENS DATA?

De data, der indsamles i forbindelse med brugen af webstedet, behandles med henblik navnlig på at opfylde følgende formål:

 

   1. sikre webstedets sikkerhed og funktion,

   2. bekæmpelse​svigagtige anvendelser af webstedet,

   3. administration af​adgangen til visse tjenester og deres anvendelse,

   4. oprettelse af fortegnelse over medlemmer, der er registreret med henblik på tjenesterne,

   5. afsendelse af nyhedsbreve, henvendelser og salgsfremmende meddelelser, forudsat at brugeren har afkrydset den dertil indrettede boks, der udtrykker brugerens accept, da brugeren blev registreret med henblik på tjenesterne,

   6. udarbejdelse af statistikker og frekvensforanstaltninger vedrørende tjenesterne,

   7. tilrettelæggelse af quizzer, lotterier og alle andre salgsfremmende aktiviteter, undtagen online-spil om penge og hasardspil, der kræver godkendelse fra Autorité de Régulation des Jeux en Ligne [online spillemyndigheden],

   8. administration af rundspørger og undersøgelser blandt brugere af webstedets tjenester eller indhold,

   9. opfølgning af aktiviteter, som brugeren har gennem via webstedet,

   10. Persontilpasning af de annoncer, der vises til brugerne af webstedet, så de svarer til deres interesser.

 

Når data indsamles, informeres brugeren om, at visse data skal afgives, eller at de er valgfrie. Data, der er identificeret med en stjerne i registreringsformularen, er obligatoriske. I modsat fald kan brugerens adgang til tjenesterne og brugen af dem begrænses.

 

3) MODTAGERE AF DE INDSAMLTEDE OPLYSNINGER

Den database, der oprettes i forbindelse med registrering til tjenesterne, er strengt fortrolig. Udgiveren forpligter sig til at træffe alle nødvendige forholdsregler og alle passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at bevare dataenes sikkerhed, integritet og fortrolighed og især at sørge at forhindre, at de bliver forvrænget eller beskadiget, eller at uautoriserede tredjeparter får adgang til dem.

 

 1. Data, der overføres til myndigheder og/eller offentlige organer:

I overensstemmelse med gældende regler kan dataene efter anmodning overføres til kompetente myndigheder og herunder bl.a. til offentlige organer, men udelukkende med henblik på at opfylde forpligtelser ifølge lovgivningen og forpligtelser pålagt af domstole, administrative organer og organer, der er ansvarlige for at foretage gældsinddrivelse.

 

 1. Data, der overføres til tredjepart:

Dataene kan med brugerens forudgående samtykke anvendes af udgiveren, dennes databehandlere, associerede partnere og/eller forretningspartnere:

    • Udgiverens personale, de tjenester, der er ansvarlige for revisionen (herunder udgiverens revisor) samt udgiverens databehandlere har adgang til de data, der er indsamlet i forbindelse med brugen af webstedet.

    • Ved at markere afkrydsningsfeltet "Jeg ønsker at modtage LeGuide.com’s eksklusive tilbud og shoppingtips via e-mail" accepterer brugeren, at den pågældendes afgivne data kan bruges af alle selskaberne i koncernen LeGuide.com (som betegner den virksomhedskoncern, der direkte eller indirekte er kontrolleret af Kelkoo.com Limited, der er et engelsk selskab, hvis hjemsted er 6th Floor, Portland House, London, SW1E 5BH, Det Forenede Kongerige, jf. artikel L. 233-3 i den franske handelslov), herunder udgiveren, til at oplyse den pågældende om deres aktuelle forretningstilbud eller om varer eller tjenesteydelser svarende til dem, som brugeren har registreret sig for.

 

   1. c) Sociale netværk:

Hvis brugeren har en konto på sociale netværksites og får adgang til webstedet uden forud at have registreret sig for tjenester, kan udgiveren modtage oplysninger fra de nævnte sociale netværk med henblik på at lette oprettelsen af en konto på webstedet.

Når brugeren anvender en tjeneste via et socialt netværkssite, tillader brugeren udgiveren at få adgang til visse oplysninger, som brugeren har afgivet til det sociale netværkssite, f.eks. den pågældendes brugernavn, efternavn og fornavn, profilbillede og data vedrørende brugen af denne tjeneste. Ved at få adgang til en tjeneste via et socialt netværkssite tillader brugeren udgiveren at indsamle, opbevare og bruge alle oplysninger, som brugeren har givet tilladelse til, at det sociale netværkssite giver udgiveren.

 

4) BRUGERENS RETTIGHEDER MED HENSYN TIL PERSONOPLYSNINGER

Ifølge gældende lovgivning har enhver bruger følgende rettigheder:

 1. Retten til indsigt: denne ret omfatter muligheden for at opnå bekræftelse af, at personoplysninger om den pågældende behandles, og i givet fald at få information om i) formålet med behandlingen, ii) kategorierne af de behandlede data, iii) modtagerne eller kategorierne af modtagere af dataene, iv) den påregnede opbevaringsperiode eller kriteriet, der anvendes til at fastslå denne, v) retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller en begrænsning af behandlingen af disse oplysninger eller retten til at gøre undsigelse mod behandlingen, vi) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, vii) hvis dataene ikke er blevet indsamlet fra brugeren, al tilgængelig information om deres kilde og i givet fald viii) eksistensen af en automatisk beslutningstagning, herunder profilering og relevante oplysninger vedrørende den underliggende logik, samt betydningen og de forventede konsekvenser for brugeren af denne behandling.

 

 1. Ret til berigtigelse: denne ret omfatter muligheden for uden unødig forsinkelse at opnå berigtigelse af personoplysninger vedrørende brugeren, som er urigtige.


 

 1. Ret til sletning: denne ret omfatter muligheden for uden unødig forsinkelse at opnå sletning af data vedrørende brugeren, hvis en af følgende grunde foreligger: i) dataene er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, ii) brugeren har trukket sit samtykke tilbage, og der foreligger ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen, iii) brugeren har gjort brug af sin ret til at gøre indsigelse, og der er ingen tvingende legitim grund til behandlingen, iv) dataene er blevet behandlet ulovligt, v) dataene skal slettes i medfør af en retlig forpligtelse.


 

 1. Ret til begrænsning: denne ret omfatter muligheden for, at brugeren kan anmode om begrænsning af behandlingen af oplysningerne i følgende tilfælde: i) når oplysningernes rigtighed bestrides af brugeren, kan begrænsningen forekomme i et tidsrum, der giver udgiveren mulighed for at verificere oplysningernes rigtighed, ii) behandlingen er ulovlig, og brugeren modsætter sig sletning af oplysningerne og kræver i stedet begrænsning af brugen af de pågældende oplysninger, iii) oplysningerne er ikke længere nødvendige til formålene, men er nødvendige for brugeren med henblik på at få et retskrav fastslået, gøre det gældende eller forsvare det, iv) når brugeren har gjort brug af sin ret til indsigelse, kan begrænsningen forekomme i et tidsrum, der giver mulighed at verificere, om den legitime begrundelse, som udgiveren forfølger, skal gå forud for brugerens interesser. Den bruger, der har opnået begrænsning af behandlingen, skal informeres, før begrænsningen hæves.


 

 1. Ret til indsigelse: denne ret omfatter ret til på ethvert tidspunkt under hensyn til brugerens særlige situation at gøre indsigelse mod en databehandling, der er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, eller hvis behandling er nødvendig for de legitime interesser, som udgiveren eller en tredjepart forfølger, og det ikke kan godtgøres, at der foreligger legitime og tvingende grunde til behandlingen, der skal går forud for den pågældende brugers rettighederne og frihedsrettigheder. Når dataene behandles til direkte markedsføring, kan brugeren til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne til sådanne formål.


 

 1. Ret til portabilitet af data: denne ret omfatter muligheden for, at en bruger kan modtage de data, han har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og muligheden for at anmode om, at dataene sendes til en anden dataansvarlig, når den pågældende behandling var baseret på brugerens samtykke eller var nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren var part i. Udøvelsen af denne ret berører ikke ovennævnte ret til sletning.

Disse rettigheder kan til enhver tid udøves ved at kontakte LeGuide.com-koncernen databeskyttelsesrådgiver, hvis kontaktoplysninger er angivet her: dpo@group.leguide.com

Enhver anmodning om berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelse fra brugerens side vil af udgiveren blive overført til alle tredjeparter, der har fået videregivet brugerens oplysninger (f.eks. tredjeparts operatører til søgeoptimering og/eller søgemaskiner), medmindre denne overførsel er umulig eller kræver en uforholdsmæssigt stor indsats.

Enhver anmodning fra en bruger til udøvelse af en af​ovennævnte rettigheder vil blive behandlet inden for en måned efter anmodningen eller om nødvendigt, afhængigt af anmodningernes antal og kompleksitet, inden for tre måneder efter anmodningen, og brugeren skal i så fald informeres om denne forlængelse og årsagerne til forsinkelsen.

Enhver anmodning fra en bruger til udøvelse af en af​ovennævnte rettigheder, der foretages elektronisk, behandles elektronisk, medmindre brugeren anmoder om andet.

Kommunikationen forbindelse med en anmodning fra en bruger vedrørende udøvelse af en af ovennævnte rettigheder skal gennemføres gratis. Hvis anmodninger er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan udgiveren enten opkræve et rimeligt administrationsgebyr eller afvise at efterkomme anmodningerne.

I tilfælde af tvivl om brugerens identitet forbeholder udgiveren sig ret til at anmode om yderligere oplysninger.

 

5) VARIGHEDEN AF OPBEVARING OG ARKIVERING AF DATA

Brugernes data vil ikke blive opbevaret ud over den periode, der er strengt nødvendig for de forfulgte formål som angivet i dette charter og i overensstemmelse med gældende regler. Brugerens data slettes, når opbevaringsperioderne udløber. Dog kan oplysningerne arkiveres ud over de fastsatte perioder henblik på forskning og på konstateringen og retsforfølgningen af strafbare handlinger, med det ene formål efter behov at stille de nævnte oplysninger til rådighed for de judicielle myndigheder. Arkivering indebærer, at de pågældende oplysninger ikke længere vil være tilgængelige online, men vil blive udtaget og opbevaret på et fritstående og sikret medium.

 

6) SIKKERHED

Udgiveren træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at forhindre uautoriseret adgang til eller offentliggørelse af brugerdata. Udgiveren kan dog ikke garantere eliminering af enhver risiko for misbrug af data. Det er vigtigt, at brugeren bevarer fortroligheden af sine identifikationsoplysninger for at forhindre ulovlig benyttelse af brugerens konto.

Brugeren er informeret om og accepterer, at de forskellige offentlige data kan offentliggøres centralt i forbindelse med, at en bruger har adgang til sin konto.

Udgiveren kan hverken garantere fortroligheden eller sletningen af offentlige data i de offentlige dele af tjenesterne. Desuden kan udgiveren ikke holdes ansvarlig for den "spam", som brugeren af tjenesterne, der frivilligt og på eget initiativ beslutter at offentliggøre sin e-mail-adresse online, bliver udsat for.

 

II. COOKIES

 

En cookie er en tekstfil, der kan lægges i en enhed, når en tjeneste besøges med en browsersoftware. En cookie tillader i dens gyldighedsperiode udstederen at genkende den relevante enhed, hver gang enheden har adgang til et digitalt indhold, der indeholder cookies fra samme udsteder.

Brugeren er underrettet om, at der i forbindelse med brugen af tjenesterne installeres cookies på brugerens enhed (computer, tablet, smartphone mv.) med henblik på, at tjenesterne kan fungere korrekt, eller på brugerens browser, afhængigt af det valg, som brugeren har foretaget vedrørende cookies, hvilke valg til enhver tid kan ændres.

 

1) HVILKE TYPER COOKIES ANVENDES?

For bedre at kunne informere brugeren om cookies bør disse grupperes i 4 kategorier: a) browsercookies, b) statistikcookies, c) markedsføringscookies og d) personaliserede cookies.

 

a. Browsercookies


Browser-cookies forbedrer tjenesternes ydelse for at give brugeren en bedre anvendelse af webstedet. Disse cookies kræver ikke nogen information eller forudgående samtykke fra brugeren for at kunne lægges på brugerens enhed.

 

Nærmere bestemt tillader disse browsercookies:

 

    • at tilpasse præsentationen af webstedet til terminalens displaypræferencer (anvendt sprog, skærmopløsning, anvendt operativsystem osv.) under brugernes besøg på webstedet i overensstemmelse med det visualiseringsudstyr og -software eller -læsning, som enheden omfatter,

    • at huske oplysninger om den formular, som brugeren har udfyldt på webstedet eller oplysninger, som brugeren har valgt på webstedet,

    • at tilbyde brugeren adgang til sin konto eller til andet reserveret område på grundlag af dennes identifikatorer,

    • at iværksætte sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel når brugeren bliver bedt om at oprette forbindelse til et indhold eller en tjeneste efter udløbet af en bestemt periode.

 

b. Statistikcookies


Statistikcookies hjælper med at udarbejde statistikker og bestemme omfanget af besøgene på og brugen af de forskellige elementer, webstedet består af (overskrifter og indhold, der er besøgt, ruter), og giver dermed udgiveren mulighed for at forbedre tjenesternes udseende og udformning.

 

c. Markedsføringscookies


Markedsføringscookies giver mulighed for i realtid at bestemme, hvilken annoncering der skal vises i forhold til brugerens seneste navigation af på webstedet, med henblik på at begrænse antallet af gange, brugeren ser en reklame, og dermed at måle effektiviteten af en reklamekampagne.

 

d. Personaliserede cookies


Personaliserede cookies identificerer, hvilke oplysninger på webstedet, der kan være af største interesse for brugeren, for at forbedre navigationen og gøre den mere interessant.

I det omfang, brugeren har givet udgiveren oplysningerne om sig selv, især gennem sit abonnement på tjenesterne, kan udgiveren afhængigt af brugerens valg tilknytte navigationsoplysninger behandlet af de cookies, som udgiveren udsteder, til brugerens data med henblik på for eksempel at sende ham elektronisk direkte markedsføring eller på brugerens enhed, på de reklamesteder, der indeholder cookies, sende personaliserede cookies.

Brugeren kan til enhver tid anmode om ikke længere at modtage reklamer eller direkte markedsføring, der er tilpasset navigationsinformationen på brugerens enhed, ved at kontakte udgiveren direkte og gratis eller ved hjælp af det link til annullation af abonnement, der findes i enhver direkte markedsføring, som udgiveren vil kunne tilsende ham via e-mail. Hvis brugeren vælger at afvise persontilpasset reklame, betyder det ikke, at brugeren ikke modtager mere reklame på internettet. Dette betyder kun, at den annoncering, der vises på webstedet, ikke længere svarer til hans interesser eller præferencer i den browser, brugeren bruger på internettet.

 

I tilfælde af, at udgiveren har til hensigt fra en tredjepart at indhente browsingoplysninger om brugeren, som udgiveren vil kunne forbinde med de data, brugeren har afgivet, vil udgiveren forud anmode om brugerens udtrykkelige samtykke, før udgiveren foretager den pågældende sammenknytning og sender brugeren målrettede reklamer eller markedsføring.

 

2) HVILKE COOKIES BRUGER VI?

 

Vi bruger følgende cookies:

 

 

TREDJEPARTSCOOKIES

Cookie

Type

Formål

Supplerende oplysninger

Google Analytics

Ydelse

Statistik

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

AdWords Remarketing

Målgruppe

Persontilpasning af reklameindhold

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=fr

Captify

Målgruppe

Persontilpasning af reklameindhold

http://www.captify.co.uk/privacy-policy/

Exelate

Målgruppe

Persontilpasning af reklameindhold

http://www.exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/

RTB House

Målgruppe

Persontilpasning af reklameindhold

https://www.rtbhouse.com/privacy/

 

LEGUIDE-COOKIES

Cookie

Type

Formål

Varighed af opbevaring

VisitorId

Ydelse

Brugeridentifikation og personliggørelse af browsningen

30 dage

VisitorUid

Ydelse

Brugeridentifikation og personliggørelse af browsningen

12 måneder

VisitorId_Session

Ydelse

Statistik

30 minuter

VisitorId_Month

Ydelse

Statistik

30 dage

KelkooID

Ydelse

Brugeridentifikation og personliggørelse af browsningen

12 måneder

CK_SLKW3

Ydelse

Brugeridentifikation og personliggørelse af browsningen

30 dage

CK_PUBLISHER

Ydelse

Brugeridentifikation og personliggørelse af browsningen

30 dage

CK_SB

Ydelse

Brugeridentifikation og personliggørelse af browsningen

13 måneder

CK_ACCEPT

Funktionalitet

Tilpasning af browsning og visning af cookies-banneret

396 dage

lastTrafficSource

Ydelse

Brugeridentifikation og personliggørelse af browsningen

30 dage

CK_DISPLAY_MODE

Funktionalitet

Tilpasning af navigation og identifikation af bruge

Under brugerens browsersession

CK_RDC_COUNTRY_LABEL

Funktionalitet

Tilpasning af navigation og identifikation af bruge

30 dage

CK_RDC_COUNTRY_CODE

Funktionalitet

Tilpasning af navigation og identifikation af bruge

30 dage

CK_RDC_ID_ZONE

Funktionalitet

Tilpasning af navigation og identifikation af bruge

30 dage

CK_BK_{clic_id}

Funktionalitet

Tilpasning af navigation

1 time

 

3) HVORDAN KAN BRUGEREN ADMINISTRERE COOKIES?

 

Brugeren informeres for det første om, at udgiverens partnere og andre tredjeparter vil kunne lægge cookies på webstedet. Kun udstederen af en cookie kan læse eller ændre de informationer, der er indeholdt i cookien, og udgiveren har ingen adgang til eller kontrol over cookies, som tredjeparter måtte benytte. Tredjeparters udstedelse og brug af Cookies er ud over bestemmelserne i nærværende charter omfattet af disse tredjeparts regler om brug af cookies. Som følge heraf opfordres brugeren til at besøge disse tredjeparts websteder for at få flere oplysninger om de cookies, de bruger, og hvordan brugeren kan administrere dem.

 

 1. Accept af cookies

 

Når brugeren udfører en af følgende handlinger, anses brugeren for at have accepteret brugen og deponeringen af cookies:

 

   • ved at klikke på ikonet "X" på det synlige informationsbanner ved den første forbindelse til webstedet for at lukke banneret,

   • ved at fortsætte sin navigation, det vil sige når brugeren har klikket på et element af webstedet (billede, link, "søg" -knap osv.) eller har besøgt en anden side på webstedet.

 

Hvis brugeren via browsersoftwaren accepterer, at der lægges cookies på brugerens enhed, kan de cookies, der er integreret i de sider og det indhold, brugeren har besøgt, midlertidigt opbevares i et dedikeret område på brugerens enhed. De vil kun kunne læses af deres udsteder.

 

Brugerens accept gælder kun i en periode på tretten (13) måneder fra den første cookie blev lagt i brugerens terminal, efter at denne havde givet sit samtykke.

 

 1. Afvisning af cookies

 

Hvis brugeren afviser at lade cookies blive lagt på sin enhed eller browser, eller hvis brugeren fjerner dem, der er registreret dér, bør brugeren være opmærksom på, at brugerens navigation og oplevelse på webstedet vil kunne være begrænset. Det kan også være tilfældet, hvis udgiveren eller en af dennes tjenesteudbydere med henblik på teknisk kompatibilitet ikke kan genkende den type browser, der bruges af terminalen, sproget og skærmindstillingerne eller det land, hvorfra enheden synes at være forbundet med internettet.

Under alle omstændigheder er udgiveren ikke ansvarlig for konsekvenserne af tjenesternes forringede funktion som følge af i) brugerens afvisning af cookies og/eller ii) umuligheden for udgiveren af at registrere eller at efterse cookies, der er nødvendige for tjenesternes funktion, på grund af brugerens valg.

 

 1. Konfiguration af browsersoftwaren

 

Brugeren kan konfigurere sin browsersoftware, således at cookies lægges på enheden eller omvendt afvises, enten systematisk eller i overensstemmelse med ’udstederens identitet. Brugeren kan også konfigurere sin browsersoftware, så accepten eller afvisningen af cookies bliver foreslået brugeren, før en cookie bliver lagt på brugerens enhed.

 

Med hensyn til cookies og brugerens valg er konfigurationen af hver enkelt browser forskellig. Den er beskrevet i browserens hjælpemenu, som giver mulighed for at finde ud af, hvordan man ændrer sine ønsker med hensyn til cookies. Du finder nedenfor linket til hjælpesiderne for nogle browsere:


For Internet Explorer

For Safari

For Chrome

For Firefox™ 

Brugeren kan på ethvert tidspunkt vælge at udføre og ændre sine ønsker vedrørende cookies.

 

 1. Andre midler til indsigelse

 

Med hensyn til yderligere information om cookies opfordres brugeren til at se anbefalingerne fra Datatilsynet: http://www.datatilsynet.dk/.

 

Endelig kan brugeren oprette forbindelse til webstedet Youronlinechoices, der er foreslået af de professionelle digitale reklamefolk, der er samlet i den europæiske sammenslutning EDAA (European Digital Advertising Alliance) og i Frankrig administreres af Interactive Advertising Bureau France. Brugeren vil på denne måde kunne se de virksomheder, der er registreret på denne platform, som giver mulighed for at nægte eller acceptere cookies, som disse virksomheder bruger til at tilpasse de annoncer, der kan vises, og dette i lyset af brugerens tidligere navigering på internettet:

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

 

Dette charter om databeskyttelse og om cookies er ajourført pr. den 20 juni 2018.